OBČANSKÉ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO


OBČANSKÉ PRÁVO

právní vztahy k nemovitostem (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástupní smlouvy, zřizování věcných břemen, právní pomoc ve styku s katastrálními úřady)
bytové právo (převody bytových jednotek, převody členských práv v bytových družstvech, nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu bytu, vyklizení bytu)
rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, zvýšení a snížení výživného, úprava styku rodičů s nezletilými dětmi)
problematika odpovědnosti za škodu a vzniku nároků s tím souvisejících
sepisování závětí a zastupování v dědických řízeních
vypracování veškerých smluv, jejich změny a ukončení
právní vztahy z nájmu a podnájmu nebytových prostor
sepisování žalob a opravných prostředků, zastupování v řízeních před soudy
exekuční vymáhání pohledávek


OBCHODNÍ PRÁVO

zakládání obchodních společností (s. r. o., a. s., v. o. s., k. s. a družstev
změny právních vytahů ve společnostech a změny společenských smluv obchodních společností včetně převodů obchodních podílů v s. r. o., zastupování na valných hromadách
právní pomoc v záležitostech obchodního rejstříku
vypracování veškerých smluv, jejich změny a ukončení
směnečné právo


TRESTNÍ PRÁVO

konzultace trestně právní problematiky
obhajoba v trestních řízení (při podezření ze spáchání trestního činu ve stadiu vyšetřování i v řízení před soudy)
sepisování odvolání a mimořádných opravných prostředků, jakož i odporů proti trestnímu příkazu
právní pomoc při odklonu od trestního stíhání (narovnání a podmíněné zastavení trestního stíhání)


SPRÁVNÍ PRÁVO

registrace ochranných známek
právní pomoc při jednání s živnostenskými úřady, katastrálními úřady, finančními úřady)
zastupování ve správních řízeních, sepisování opravných prostředků proti správním rozhodnutím (přestupková řízení, daňová řízení)
zastupování ve správním soudnictví